وب سایت گالری لوستر صالحی

تمیزکاری (چربی زدایی)

تمیزکاری (چربی زدایی)

تمیزکاری (چربی زدایی ) : روش غوطه وری در محلول قلیایی ضعیف موجب حذف بقایای پرداخت‌کاری و زایده های حین عملیات مکانیکی خواهد شد. باید توجه داشت که درجه قلیائیت بالا نباشد چرا که منجر به خوردگی شیمیایی سرب خشک می شود و درصورتی که مواد زدایی حاوی ماده اکتیو کننده باشد نیازی به چربی گیری برقی نیست.برای جداسازی مواد چسبنده سطح قطعاتی که از قبل پرداخت مکانیکی می شود، روش چربی  آلتراسونیک نتیجه بهتری دارد منوط به اینکه از مواد مخصوص استفاده شود و رعایت شرایط لازم به عمل آید

EN/FA