وب سایت گالری لوستر صالحی

چربی گیری برقی

چربی گیری برقی

 برای حذف باقی مانده فیلم اکسیدهای سطح قطعه در مرحله بعدی از زدایی برقی استفاده می شود. از ویژگی این نوع مواد چربی گیری فعال کردن (اکتیو) سطح قطعه است و با ترکیبات متفاوت که با روش کاتدیک و یا آندیک مورد استفاده قرار می گیرد.اما امروزه بیشتر روش آندی به کار گرفته می شود آن هم به دلیل ترکیبات مواد چربی زدایی که اثر خوردگی فلز پایه را ندارد

EN/FA